Minstens een half jaar extra ademruimte voor Vitaloo

(© .)

Minstens een half jaar extra ademruimte voor Vitaloo | Bolswards Nieuwsblad

 24 september 2020 om 22:46 uur

BOLSWARD Zwembad Vitaloo heeft extra ademruimte. De geplande sluiting per 1 januari 2021 is uitgesteld tot 1 juli van dat jaar. In de tussenperiode hebben de huidige exploitant Optisport BV en de Stichting Ons Zwembad de tijd om hun plannen te concretiseren. Dat werd duidelijk op de raadsvergadering van donderdagavond.

Dat het bad niet na het einde van dit kalenderjaar dichtgaat -zoals het collegevoorstel in eerste instantie bepleit- wordt eigenlijk voor de vergadering al duidelijk. Oppositiepartijen PvdA, FNP, GBTL en Lijst de Wind kondigden eerder deze week een amendement aan. Zij willen dat het bad nog minstens een jaar open blijft, met behoud van de subsidie van 273.000 euro en nog eens een ton extra te ten behoeve van de instandhouding van het zwembad.

De coalitie (CDA, VVD, GroenLinks en D66) counteren dit voorstel donderdag met een eigen aanpassing op het raadsvoorstel. Daarin wordt geen extra gemeentelijk geld bijgelegd, maar wordt wel tijd verschaft om de huidige ideeën die er zijn uit te werken. Dat amendement is aangenomen. Daardoor komt er ook een werkgroep, met afgevaardigden van de bij het zwembad betrokken partijen en raadsleden.

Er ontspint zich een typische oppositie-versus-coalitie-vergadering in het Bestjoershûs, waar zich voorafgaand aan de vergadering een groepje betrokken Bolswarders verzamelt. ‘Laat ons zwembad niet verzuipen’, is de inmiddels bekende tekst die op hun spandoeken te lezen valt.

Het blijft voorlopig bij watertrappelen, want echte duidelijkheid is er na vanavond nog steeds niet. Maar meer dan ooit lijkt Bolsward zelf aan zet, zo benadrukt de coalitie.

PvdA’er Marianne Poelman -initiatiefnemer van het eerste, naar later blijkt verworpen, amendement- spreekt van een ‘drogreden’ als bezuinigingen worden opgevoerd voor het sluiten van Vitaloo. Haar partij wil dat het bad behouden blijft voor Bolsward.

Rowdy van der Veen licht het amendement (amendement 2, voor het gemak) van de coalitiepartijen toe. Hij verwijst naar een unaniem aangenomen motie van 2018, waarin besloten wordt dat het college zich maximaal gaat inspannen om Vitaloo open te houden. ,,Er is veel gebeurd, maar er was nog niet echt een plan. Nu de einddatum in zicht komt, is dat er wel. Dat vinden wij kansrijk en dat initiatief willen we langer de tijd geven om te kijken wat daar uitkomt.”

Eenmansfractie Harmen de Wind spreekt van ‘uitstel van executie’. ,,Een half jaar doorgaan is besluiteloosheid.” Bovendien herhaalt hij zijn eerder genoemde argumenten in deze kwestie: ,,Deze voorzieningen kosten nu eenmaal geld. Dat moeten we er voor over hebben.”

Fractie Poiesz-Zijlstra heeft het over een moeilijke beslissing. ,,Het was wikken en wegen. Je weegt geld en mienskip tegen elkaar af. De mienskip heeft gewonnen. Ik heb de plannen aangehoord en het enthousiasme en de wil om Vitaloo weer levend te maken en te houden. En ik vind ook dat Bolsward een zwembad verdient.”

Daar sluit Bertus Walsma (GBTL) zich bij aan. Steden van formaat verdienen voorzieningen van formaat, is zijn mening. ,,Een bestaand zwembad hoort daar bij.”

Het zit hem bovendien dwars dat het amendement van de coalitie (amendement 2 dus) pas laat bekend wordt gemaakt. ,,Dat had veel eerder moeten komen.”

Ook Marieke Vellinga (D66) grijpt terug naar de motie van 2018. ,,Nu, 2 jaar later, vinden wij dat dit niet is gebeurd. We vinden nog steeds dat dit moet gebeuren. Het zwembad Bolsward en de stad Bolsward verdienen dit”, als het gaat om de inspanning voor openhouden van Vitaloo.

Haar partij is echter niet van plan om daar vanaf 1 januari structureel geld aan te verbinden. ,,We vinden het niet verstandig om nu al geld te hangen aan plannen die feitelijk nog uitgewerkt moeten worden.”

En daar zit het grote verschil tussen beide amendementen. In de kern lijken ze op elkaar -het vooralsnog open houden van Vitaloo- maar de manier waarop dit gebeurt verschilt wezenlijk. Poelman interrumpeert dan ook: ,,Hoe denkt u het open te houden zonder daar geld aan te hangen?”

Harmen de Wind wil op zijn beurt weten of D66 na dat half jaar wel bereid is om structureel een financiële injectie te doen. ,,Dat zal afhangen van de plannen vanuit Bolsward. Als blijkt dat het niet lukt, dan is dat een hele zure keuze, maar dan is er geen andere keuze.”

Lianne van der Wal (VVD) vindt ‘Bolsward het vertrouwen geven’ een te mager argument. ,,Was het maar zo simpel”, stelt ze. ,,Wij willen het vertrouwen geven in de vorm van een beetje lucht. Meer tijd. De plannen en ideeën zijn er. Werk ze uit. Dat is het dan ook. Lukt het niet binnen deze negen maanden, dan zullen de deuren moeten sluiten. Dat bal ligt nu bij Bolsward. Er is genoeg kennis en kunde in de stad, maar maakt het concreet en blaas ons omver met een fantastisch exploitatieplan.”

De FNP laat bij monde van Jikkie Ruiter-Postma weten dat er volgens hen juist geen sprake is van maximale inzet om het zwembad te behouden. Eerder het tegenoverstelde. En verder: ,,Deelnemen aan een sport betekent deelnemen aan de maatschappij. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het zwembad open houden draagt daar aan bij, het zwembad sluiten staat daar haaks op.”

,,Jarenlang hing het zwaard van Damocles boven het zwembad. In korte tijd heeft Bolsward nu laten zien dat ze gereed zijn de schouders er onder te zetten. Ze vragen nu vertrouwen van de raad om het plan dat er nu ligt concreet te maken. De FNP heeft daar vertrouwen in.”

Ook Geartsje Horjus (ChristenUnie) heeft het over dat gevreesde zwaard. Zij opteert bovendien voor duidelijkheid. ,,Bolsward moet weten waar het aan toe is”, is haar mening.

Klaas Jan Semplonius spreekt eveneens zijn twijfels uit over die ‘maximale inzet’ van het college om het zwembad open te houden. ,,Het omgekeerde lijkt waar. Het is heel makkelijk om het weg te krijgen: als je geen geld beschikbaar stelt, dan lukt dat.”

Hij had bovendien graag gezamenlijk -dus met de coalitiepartijen- om tafel gezeten om zo tot een gezamenlijk voorstel te komen. ,,Nu krijg je een machtsstrijd en wordt het toch weer een nipte meerderheid van negentien tegen achttien.”

Die voorspellende gave blijkt bijna te kloppen. Nadat Pieter Greidanus zijn zegje doet als afsluiting van de eerste termijn (,,De andere dorpen en steden hebben ook aandacht nodig. Daarnaast moeten we het huishoudboekje op orde houden), volgt een tweede termijn vol interrupties en herhalingen van zetten.

Niet nadat overigens Marianne Poelman nog eens duidelijk maakt dat ook haar partij (PvdA) graag een gezamenlijke oplossing had gevonden. ,,Ik heb bijna met iedereen gesproken. Openingen gegeven om te kijken wat er mogelijk is.” Ook zij betreurt het late moment waarop de coalitiepartijen hun gewijzigde raadsvoorstel bekendmaken.

Amendement 2 haalt het uiteindelijk met twintig stemmen voor en zeventien tegen. De coalitie is voor, de oppositie tegen, ChristenUnie stemt verdeeld. Het zwembad is daarmee nog niet kopje onder, zoals de betogers met hun spandoeken vreesden, maar een definitieve reddingsboei moet de komende tijd boven komen drijven.

Het plan

Het plan waar veel aan gerefereerd wordt is een voorstel dat de huidige exploitant Optisport B.V. en de Stichting Ons Zwembad gezamenlijk indienden. Hierin is een stappenplan opgenomen, wat onlangs nog is gepresenteerd aan verschillende raadsleden tijdens hun bezoek aan Vitaloo. Het Stappenplan omhelst onder andere bestuurlijke vernieuwing, het aantrekkelijker maken van het bad en de camping, een visie voor de lange termijn en een gezonde exploitatie. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht samen te werken met fysiotherapeuten, sportverenigingen, ouderenwerk en scholen. Het plan kan volgens de indieners bovendien rekenen op steun vanuit het Bolswarder bedrijfsleven.